Regulamin/RODO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
LalaBubu Wojciech Dewald§ 1 DefinicjeSprzedawca– LalaBubu Wojciech Dewald z siedzibą w Poznaniu 60-538 przy Ul. Kościelna 26 lok 36 NIP : 7282642924 REGON : 367418519

Sklep– serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.lalabubu.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin– niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Formularz Zamówienia– usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nieposiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.§ 2 Postanowienia ogólneNiniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.lalabubu.pl

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.§ 3 Przyjmowanie i realizacja zamówieńWarunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.lalabubu.pl oraz e-mailowo na adres sklep@lalabubu.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – proces ten rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie na rachunku bankowym Sklepu.

Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00 –15.00

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta Sklep wystawia faktury VAT.

Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

Telefon – 797579903

E-mail – sklep@lalabubu.pl

Adres korespondencyjny – LalaBubu Ul. Kościelna 26 lok 36, 60-538 Poznań

Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia od Klienta, realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak Towaru w Sklepie, na przykład gdy zakup Towaru przez Sprzedawcę nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o niemożności realizacji zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sprzedawca wówczas może zaproponować Klientowi wybór jednej z poniższych opcji :

a) anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia)

b) anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)

c) podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja w danym czasie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Sprzedawca prześle Towary w odrębnych przesyłkach, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia na części).§ 4 Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD/DHL.

Opłata za wysyłkę (ceny w zł):

- do 1 kg: 16 złotych (Poczta Polska) 18 złotych ( kurier )

- do 5 kg: 20,00 złotych (Poczta Polska) 22,50 złotych kurier

Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 4-7 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terytorium Polski).

W przypadku sprzedaży wysyłkowej podmiot dostarczający Towar uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej Towar zamówiony w Sklepie.§ 5 Formy płatnościW ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

– przelewem na rachunek bankowy mBank 89 1140 2004 0000 3002 7688 7395

– poprzez konto Pay U

Nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia przy odbiorze przesyłki i za część przelewem.

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty za zgodą Sklepu.


§ 6 Reklamacja

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121)

Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres LalaBubu, ul. Kościelna 26 lok 36 , 60-538 Poznań .§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: LalaBubu, ul. Kościelna 26 lok 36 , 60-538 Poznań .

Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: LalaBubu, ul. Kościelna 26 lok 36 , 60-538 Poznań .

Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.


§ 8 Ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych Sklepu i nie zawierają danych osobowych Klientów.

7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie poprawnego działania stron internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.
§ 9 Rejestracja konta w Sklepie

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie. W celu rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.2. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego. Klient powinien zapoznać się z całością niniejszego Regulaminu i potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem. Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną na jego rzecz – świadczenie przez Sprzedawcę usługi prowadzenia konta Klienta, niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia rejestrację i założenie konta Klienta w Sklepie.

3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenie rejestracji. W tym momencie Klient i Sprzedawca zawierają umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta, od tego momentu Klient ma możliwość dostępu do swojego konta i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji. Klient nie może zmieniać nazwy użytkownika podanej podczas rejestracji.

4. Klient ma obowiązek zachować swoje hasło w tajemnicy i powiadomić Sprzedawcę o jego ujawnieniu osobom trzecim. Po ujawnieniu hasła osobom trzecim, Klient powinien zmienić hasło.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta hasła lub wejście w jego posiadanie przez osoby trzecie. Sprzedawca odpowiada jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem tej umowy. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia swojego konta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.§ 10. Różne


1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.lalabubu.pl.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Zabronione jest wykorzystywanie sklepu internetowego lub strony internetowej sklepu przez Klientów, Konsumentów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

9. Korzystając ze sklepu internetowego Sprzedawcy, Klient potwierdza, że jest świadom, że publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinni stosować właściwe środki techniczne, które ograniczą te zagrożenia. W szczególności Klient powinien stosować programy antywirusowe i chronić swoją tożsamość podczas korzystania z internetu. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła dostępu do Sklepu w jakiejkolwiek formie.


§ 11. Postanowienia końcowe1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach w Regulaminie każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, informacja ta będzie widoczna na stronie głównej Sklepu przez co najmniej 10 dni. Jeżeli Klient zarejestrował konto w Sklepie i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, otrzyma e-maila z zawiadomieniem o zmianie Regulaminu. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmienionego Regulaminu, zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

ZAŁĄCZNIK nr 1

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W oświadczeniu proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.lalabubu.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.Skutki odstąpienia od umowyW przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 złotych.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: LalaBubu Wojciech Dewald, ul. Kościelna 26 lok 36 , 60-538 Poznań . mail: sklep@lalabubu.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej „Umową Powierzenia”)


zawarta w trybie art. 384 Kodeksu cywilnego pomiędzy:
LalaBubu Wojciech Dewald Kościelna 26 lok 36 60-538 Poznań NIP: 7282642924 REGON: 367418519 KRS: BRAK
zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem” reprezentowana przez:
Wojciech Dewald
oraz
home.pl Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335, zarejestrowaną pod numerem NIP:
8522103252, REGON: 811158242, kapitał zakładowy w kwocie: 1 233 400,00 PLN opłacony w całości, zwaną w dalszej
części umowy „Podmiotem przetwarzającym”
poprzez wypełnienie przez Administratora danych formularza udostępnionego w systemie informatycznym Podmiotu
przetwarzającego
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną” o następującej treści:
§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
W celu wykonania Umowy 1. o świadczenie usług przez Podmiot przetwarzający na rzecz Administratora danych
(zwanej dalej „Umową Główną”) zawartej pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami, Administrator danych powierza
Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie
Powierzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową Powierzenia,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których
dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. Podmiot
przetwarzający uzyskał stosowną certyfikację w zakresie ochrony danych osobowych ISO/IEC 27001.

§2
Zakres i cel przetwarzania danych


Administrator danych 1. oświadcza, iż powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania na podstawie Umowy
Powierzenia następujące dane osobowe:
(1) dane osobowe nie stanowiące szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia,
sklasyfikowane w sposób określony poniżej:
a) zbiór danych: Dane o klientach
b) rodzaj danych: Imię i Nazwisko Adres Zamieszkania Adres mailowy Numer telefonu
(2) dane osobowe stanowiące szczególną kategorię danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia,
sklasyfikowane w sposób określony poniżej:
a) zbiór danych: Dane o klientach
b) rodzaj danych: Imię i Nazwisko Adres Zamieszkania Adres mailowy Numer telefonu
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu
wykonania Umowy Głównej zawartej drogą elektroniczną poprzez akceptację udostępnionych regulaminów,
specyfikacji usługi oraz wzorców umownych.
3. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się do zadań/ czynności
koniecznych do wykonania Umowy Głównej. W szczególności dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i
wykonania Umowy Głównej, wykonania ciążących na Podmiocie Przetwarzającym obowiązków prawnych,
wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego,
tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia
technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych,
4. Powierzone dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w systemach informatycznych lub w
formie papierowej.

§3
Sposób wykonania Umowy powierzenia w zakresie przetwarzania danych osobowych


1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby powierzone dane osobowe przetwarzały wyłącznie osoby,
którym nadano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić (zgodnie z art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia), aby osoby, które
upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy Powierzenia, zobowiązały się do
zachowania tajemnicy co do tych danych, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i
po jego ustaniu.
4. Podmiot przetwarzający po zakończeniu Umowy Głównej, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Umowy
Głównej, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo
państwa członkowskiego lub prawo polskie, nakazują przechowywanie danych osobowych. Zapis zdania
poprzedniego nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy usługa objęta Umową Główną zostanie odnowiona na
kolejny okres abonamentowy. W takim przypadku Strony zgodnie uznają, iż Umowa Główna trwa nadal.
5. Uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne Podmiotowi przetwarzającemu
informacje, pomaga on Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków dotyczących bezpiecznego
przetwarzania, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzoru, zawiadomienia osoby, której
dane osobowe dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
uprzednich konsultacji z organem nadzorczym, wskazanym Rozporządzeniu.
6. Podmiot przetwarzający stosuje w celu przetwarzania powierzonych mu danych osobowych środki techniczne i
organizacyjne (w rozumieniu art. 32 Rozporządzenia) adekwatne do rodzaju powierzonych mu danych osobowych,
zgodnie z opisem tych danych dokonanym przez Administratora danych w § 2 ust. 1 powyżej.
7. Jeżeli Podmiot przetwarzający otrzyma wniosek od osoby, której dane osobowe dotyczą, związany z przetwarzaniem
danych osobowych, prześle taki wniosek w formie wiadomości elektronicznej do Administratora danych, w celu
dalszego przetwarzania przez Administratora danych. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony, ani zobowiązany
do samodzielnego załatwienia wniosku, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa, niniejszej
Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej.
8. Jeżeli Podmiot przetwarzający otrzyma żądanie udzielenia dostępu lub udzielenia informacji o danych osobowych od
właściwego organu nadzorczego, dotyczącą danych osobową objętych niniejszą Umową Powierzenia, powiadomi o
tym fakcie Administratora danych w formie wiadomości elektronicznej i przekaże mu w formie wiadomości
elektronicznej otrzymane żądanie. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony ani zobowiązany do samodzielnego
załatwienia żądania, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy Powierzenia
lub Umowy Głównej.

§3a.
Obowiązki Administratora danych


1. Administrator danych gwarantuje, że dane osobowe są przetwarzane w celach zgodnych z prawem, oraz że Podmiot
przetwarzający nie przetwarza więcej danych osobowych niż jest to wymagane do spełnienia tych celów.
2. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, że w momencie przekazania danych osobowych Podmiotowi
przetwarzającemu, istnieć będzie ważna podstawa prawna do ich przetwarzania, w tym w szczególności zgoda
podmiotu, którego dane osobowe dotyczą, wyrażona w prawidłowy sposób. Na żądanie Podmiotu przetwarzającego,
Administrator danych zobowiązuje się na piśmie do wskazania i / lub udokumentowania podstawy przetwarzania
danych osobowych.
3. Wszelkie instrukcje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia będą
przekazywane Podmiotowi przetwarzającemu. W przypadku, gdy Administrator danych udzieli instrukcji
bezpośrednio Podwykonawcy, Administrator danych niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Podmiot przetwarzający.
Podmiot przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie wykonane przez
Podwykonawcę zgodnie z takimi instrukcjami, jeżeli instrukcje te nie są zgodne z zasadami przetwarzania danych
osobowych przyjętymi w niniejszej Umowie Powierzenia. Przekazanie instrukcji następuje w formie wiadomości email,
chyba że przepis prawa wymaga zachowania formy szczególnej.

§4
Podpowierzenie


Podmiot przetwarzający 1. może powierzyć powierzone mu dane osobowe do dalszego przetwarzania innym
podmiotom przetwarzającym (zwanych dalej „Podwykonawcami”) jedynie w celu wykonania Umowy Głównej.
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany poinformować Administratora danych o każdym planowanym dalszym
powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących
Podwykonawców, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego Podwykonawcy przez innego Podwykonawcę lub
o rezygnacji z usług Podwykonawcy. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mogą być dokonywane –
według wyboru Podmiotu przetwarzającego – w formie wiadomości elektronicznej skierowanej do Administratora
danych lub ogólnego komunikatu na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego. Po otrzymaniu
powiadomienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Administrator danych jest uprawniony zgłosić sprzeciw co
do podpowierzenia danych osobowych. Administrator przyjmuje do wiadomości, iż zgłoszenie sprzeciwu może
skutkować niemożnością wykonania Umowy Głównej, a w konsekwencji prowadzić do rozwiązania Umowy Głównej
przez Podmiot przetwarzający z przyczyn leżących po stronie Administratora danych.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcom
uregulowane zostanie w stosownych umowach powierzenia, zakres powierzonych do przetwarzania danych
osobowych i dopuszczalnych czynności przetwarzania przez Podwykonawców będzie adekwatny do określonego w
niniejszej Umowie Powierzenia celu powierzenia danych, oraz nie będzie wykraczał poza Umowę Powierzenia oraz
Umowę Główną, a Podwykonawcy będą stosowali środki techniczne i organizacyjne zapewniające wystarczający
poziom ochrony powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec
Administratora danych za działania lub zaniechania Podwykonawców.

§5
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego


1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z
treścią Umowy Powierzenia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza je Administratorowi danych
w formie wiadomości elektronicznej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia
naruszenia ochrony danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności zastosowanych środków technicznych i
organizacyjnych do rodzaju powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia danych osobowych, jeśli
środki te są zgodne z rodzajem danych osobowych zadeklarowanym przez Administratora danych w § 2 ust. 1
powyżej. W razie stwierdzenia w toku wykonania Umowy Powierzenia, iż zachodzi wzmiankowany brak zgodności,
Podmiot przetwarzający niezwłocznie (nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia niezgodności) powiadamia
o tym fakcie Administratora danych wzywając go jednocześnie do właściwego określenia rodzaju przetwarzanych
danych. Administrator danych jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w tym przedmiocie w terminie kolejnych 48
godzin od otrzymania powiadomienia. Do czasu dokonania przez Administratora danych odpowiedniej korekty
informacji o rodzaju powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający może powstrzymać się od dalszego
przetwarzania danych osobowych, jak również od świadczenia usług określonych w Umowie Głównej. Jeśli w
powyższym terminie 48 godzin Administrator danych nie dokona korekty w zakresie określenia rodzaju
powierzanych danych osobowych, Podmiot przetwarzający może wezwać Administratora danych do dokonania tej
korekty wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 48-godzinny termin. W razie bezskutecznego upływu tego terminu,
Podmiot przetwarzający może rozwiązać Umowę Powierzenia oraz Umowę Główną bez zachowania okresu
wypowiedzenia z winy Administratora danych. Korespondencja Stron w sprawach określonych w niniejszym ustępie
może być prowadzona w formie elektronicznej. Powyższe nie dotyczy ewentualnych oświadczeń o rozwiązaniu
Umowy powierzenia i Umowy Głównej, których formę określają odrębne postanowienia tych umów.
Procedurę postępowania oraz sankcje określone 4. w ust. 3 stosuje się odpowiednio również w razie stwierdzenia
przez Podmiot przetwarzający naruszenia przez Administratora danych postanowień §3a ust. 1 lub 2.
5. Całkowite i maksymalne zobowiązanie Podmiotu przetwarzającego wobec Administratora danych w związku z
wykonywaniem niniejszej Umowy Powierzenia w każdym dwunastomiesięcznym (12) okresie trwania Umowy
Powierzenia nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty równej całkowitej kwocie zapłaconej za usługi
świadczone w ramach Umowy Głównej za okres dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie, które pociąga
za sobą odpowiedzialność. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do szkód spowodowanych umyślnie.

§6
Czas obowiązywania Umowy Powierzenia


1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Umowa Powierzenia obowiązuje w okresie trwania Umowy Głównej i wchodzi w
życie z dniem zawarcia niniejszej Umowy Powierzenia przez Strony. W przypadku, gdy usługa objęta Umową
Główną zostanie odnowiona na kolejny okres abonamentowy Strony zgodnie uznają, iż Umowa Główna trwa nadal.
2. Administrator danych osobowych jest uprawniony do rozwiązania Umowy Powierzenia ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy:
a) zostanie stwierdzone prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu, że Podmiot
przetwarzający naruszył zasady ochrony danych osobowych, o których mowa w Umowie Powierzenia,
b) Podmiot przetwarzający rażąco i wielokrotnie narusza istotne zasady przetwarzania danych osobowych określone
w Umowie Powierzenia oraz w Rozporządzeniu.
3. W przypadku rozwiązania Umowy Powierzenia rozwiązaniu ulega Umowa Główna.

§7
Odpłatność


1. Z zastrzeżeniem ust. 2, czynności związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych wykonywane będą w
ramach wynagrodzenia uzgodnionego w Umowie Głównej.
2. Określone czynności związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych wskazane w Cenniku, dostępnym
na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego, będą wykonywane za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym na
podstawie stawek i kwot wskazanych w tym Cenniku.

§8
Zasady zachowania poufności


Podmiot przetwarzający 1. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych
nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu
niż wykonanie Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Powierzenia lub Umowy Głównej.
3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do
odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w
tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich
nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

§9
Postanowienia końcowe


1. Zasady wykonywania prawa do kontroli i nadzoru określono w Polityce prywatności dostępnej na stronie
internetowej Podmiotu przetwarzającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia oraz
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Dane kontaktowe Stron (w tym adresy pocztowe i elektroniczne do doręczeń) określa Umowa Główna.
4. Wszelkie zmiany Umowy Powierzenia, oświadczenia i porozumienia o jej rozwiązaniu, dokonywane będą w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy Powierzenia będzie sąd właściwy dla powoda.
6. Z chwilą zawarcia Umowy Powierzenia rozwiązaniu ulegają dotychczas zawarte pomiędzy Stronami w związku z
Umową Główną umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.